مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/19 از ساعت: 18:30 تا ساعت: 20:30 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: هدی جبلی

1399/07/19 از ساعت: 18:30 تا ساعت: 20:30 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: هدی جبلی


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/07/19
از ساعت: 18:30
تا ساعت: 20:30
 
نوع دفاعیه: دکتری- پروپوزال
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: هدی جبلی
شماره دانشجویی: 431096001
 
استاد راهنما:
دکتر منوچهر انصاری, دکتر امیر خانلری
 
استاد مشاور: دکتر مهرداد عربستانی
 
استاد داور:
دکتر مجتبی امیری, دکتر امیر مانیان, دکتر ابوعلی ودادهیر, دکتر جهاندار بامداد صوفی
 
کارشناس آموزش: خانم سمیعی
 
 
 
آدرس کوتاه :