مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/19 از ساعت: 13:30 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: ندا امیدی

1399/07/19 از ساعت: 13:30 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: ندا امیدی


[2:46 PM, 10/6/2020] Mansion Tavakoli nia: روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/07/19
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 14:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: ندا امیدی
شماره دانشجویی: 431696008
 
استاد راهنما: دکتر ندا محمد اسمعیلی
 
استاد مشاور: دکتر آرین قلی‌پور
 
استاد داور:
دکتر عباس نرگسیان, دکتر ناصر عسگری
 
کارشناس آموزش: خانم آبدار اصفهانی
 

عنوان:

بررسی تاثیر مقایسه اجتماعی و امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخورپذیری کارکنان با میانجیگری ادراک عدالت در پالایشگاه شرکت نفت¬پارس

 
چکیده:
هدف مدیریت عملکرد به عنوان یکی از فعالیت¬های مهم و حیاتی مدیریت منابع انسانی، کمک به بهبود عملکرد کارکنان می-باشد. از سویی دیگر یکی از مهمترین اجزای سیستم مدیریت عملکرد که نقش موثر و کلیدی در بهبود عملکرد ایفا می کند، بازخور است. پذیرش بازخور ممکن است تحت تاثیر عواملی از جمله مقایسه اجتماعی و عدم ادراک عدالت از سیستم مدیریت عملکرد قرارگیرد و منجر به عدم¬پذیرش آن شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مقایسه اجتماعی بر بازخورپذیری کارکنان با میانجیگری عدالت ادراک شده در بین کارکنان شرکت پالایشگاه نفت¬پارس می¬باشد.
 
 
 
آدرس کوتاه :