مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/19 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 14:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: حسین گایینی

1399/07/19 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 14:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: حسین گایینی


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/07/19
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 14:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: حسین گایینی
شماره دانشجویی: 431096082
 
استاد راهنما: دکتر علی نمکی
 
استاد مشاور: دکتر محسن نظری
 
استاد داور:
دکتر حامد وارث, دکتر غلامرضا جعفری
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

تحلیل میزان تغییرات بدهی های خارجی دولتی نسبت به پارامترهای اقتصاد کلان به کمک روش موجک متقاطع

 
چکیده:
از دهه 1970 میلادی، کشورهای در حال توسعه شاهد افزایش بی سابقه سطوح بدهی عمومی بوده اند. این افزایش بی سابقه، اهمیت مدیریت بدهی های عمومی را دوچندان کرده است. مفهوم ظرفیت بدهی به معنای بیشینه میزان بدهی قابل بازپرداخت توسط دولت ها نقشی مهم در مدیریت بدهی های عمومی ایفا می کند. تعیین صحیح این ظرفیت به دولت¬ها کمک می کند تا متناسب با توانمندی در ایفای تعهدات مالی خود استقراض نمایند به نحوی که این استقراض باعث آسیب دیدن پارامترهای اقتصادی مختلف نظیر رشد تولید ناخالص داخلی و ... ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت ها در قبال بدهی های خود نشود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تغییرات میزان استقراض خارجی کشور بر مبنای داده های تاریخی و مدل های ریاضیاتی  با برخی شاخص های اقتصاد کلان نظیر تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام و صادرات به کمک روش ریاضی موجک متقاطع است.
 
 
 
آدرس کوتاه :