مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/19 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محسن حیدری زاده

1399/07/19 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: محسن حیدری زاده


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/07/19
از ساعت: 11:00
تا ساعت: 12:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: محسن حیدری زاده
شماره دانشجویی: 430596046
 
استاد راهنما: دکتر احمد جعفرنژاد
 
استاد مشاور: دکتر مهدی محمدی
 
استاد داور:
دکتر فاطمه ثقفی, دکتر رضا بندریان
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده

 

عنوان:

ارزیابی میزان بلوغ نوآوری باز در سازمان ها(مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

 

 

 

آدرس کوتاه :