مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/16 از ساعت: 17:30 تا ساعت: 19:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مبینا چزانی

1399/07/16 از ساعت: 17:30 تا ساعت: 19:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مبینا چزانی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/16
از ساعت: 17:30
تا ساعت: 19:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: مبینا چزانی
شماره دانشجویی: 430996013
 
استاد راهنما: دکتر امیر مانیان
 
استاد مشاور: دکتر محمد رحیم اسفیدانی
 
استاد داور:
دکتر طهمورث حسنقلی پور, دکتر ایوب محمدیان
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

بررسی اثر تجربه مشتریان در شبکه های اجتماعی بر مشارکت مشتریان - مورد مطالعه شرکت کاله

 
چکیده:
شبکه های اجتماعی راه کسب و کار را تغییر داده اند. به طوری که موجب ارتباطات باز شده و سازمان ها را در درک نیازهای مشتریان و نیز انگیزه سازمان ها برای پاسخگویی به نیازهای مشتری را به گونه ای کارآمد به پیش می برد. هدف از این پژوهش، بررسی اثرتجربه مشتریان در شبکه های اجتماعی بر مشارکت مشتریان است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دنبال کنندگان اینستاگرام کاله تشکیل میدهند.  با توجه به اینکه از قابلیت های رسانه های اجتماعی دو طرفه این است که ارتباط بین مشتریان و سازمان ها را تسهیل می کنند، و  با درنظر گرفتن ابعاد 5 گانه تجربه مشتری و اثر آن بر مشارکت مشتری باید بیشتر به شبکه های اجتماعی و چگونگی ایجاد تجربه مشتری در استراتژیهای بازاریابی توجه کرد.
 
 
 
آدرس کوتاه :