مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/16 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: لیلا حسنی

1399/07/16 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: لیلا حسنی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/16
از ساعت: 15:00
تا ساعت: 16:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: لیلا حسنی
شماره دانشجویی: 430396067
 
استاد راهنما: دکتر محمد علی شاه حسینی
 
استاد مشاور: دکتر محسن نظری
 
استاد داور:
دکتر عزت‌الله عباسیان, دکتر مسعود کیماسی, دکتر طهمورث حسنقلی پور
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی بانک تجارت بر هویت شرکتی

 
چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر هویت شرکتی در شعب استان تهران بانک تجارت است. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی تاثیر هریک از ابعاد مسئولیت اجتماعی به صورت جداگانه بر هویت شرکت است و این .به بانک ها کمک می کند تا متوجه شوند دقیقا کدام بعد از اقدامات مسئولیت اجتماعی، سبب ارتقا هویت بانک در ذهن مشتریان میشود، افراد برای کدام دسته از این اقدامات، حاضر به جبران هزینه های شرکت هستند. متغیرهای مستقل، ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی (بعد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه) هرم مارول و متغیر وابسته، هویت شرکتی است. این مطالعه از نوع توصیفی است و جامعه مورد نظر شامل تمامی مشتریان شعب بانک تجارت در استان تهران است. نمونه گیری به روش در دسترس و شامل مشتریان شعب بانک تجارت در استان تهران است. روش جمع آوری داده ها پیمایشی و از طریق پرسشنامه است. پژوهش حاضر، کمی است و تکنیک تحلیل داده ها، مدل سازی معادات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار PLS است با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، سه بعد قانونی، اخلاقی و بشردوستانه از مسئولیت اجتماعی  بر هویت شرکتی تاثیر مثبت دارند. بعد اقتصادی بر هویت شرکتی بی تاثیر است. بانکها با استفاده از این نتایج می توانند سیاست های مسئولیت اجتماعی متناسب با جامعه هدف خود در سطح استراتژی شرکت قرار داده و برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند.
 
 
 
آدرس کوتاه :