مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/15 از ساعت: 09:30 تا ساعت: 11:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مژده باقری

1399/07/15 از ساعت: 09:30 تا ساعت: 11:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مژده باقری


وز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/07/15
از ساعت: 09:30
تا ساعت: 11:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: مژده باقری
شماره دانشجویی: 430596028
 
استاد راهنما: دکتر حنان عموزاد
 
استاد مشاور: دکتر محمدرضا تقی‌زاده
 
استاد داور:
دکتر احمد جعفرنژاد, دکتر محمود دهقان نیری
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

مقایسه قرار داد تعرفه دوبخشی و اشتراک در درآمد در زنجیره تامین دوسطحی سبز

 
 
 
آدرس کوتاه :