مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/13 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: میترا زارعی نیا

1399/07/13 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: میترا زارعی نیا


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/07/13
از ساعت: 11:00
تا ساعت: 12:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: میترا زارعی نیا
شماره دانشجویی: 430996016
 
استاد راهنما: دکتر حامد جعفر زاده
 
استاد مشاور: دکتر بابک سهرابی
 
استاد داور:
دکتر سعید روحانی, دکتر جلیل حیدری دهویی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

بررسی نوسانات(انحرافات) در زمان اجرای فرآیند های کسب و کار با در نظر گرفتن مسیر

های مختلف و اولویت بندی تسک های موثر

 
چکیده:
ازآنجاییکه ما در فرآیندهای کسب وکار تغییرات زیادی را در زمان اجرای یک فرآیند واحد مشاهده میکنیم،
لذا به دنبال آن هستیم تا بررسی کنیم که کدام عوامل بر روی نوسان در زمان اجرای فرآیند تأثیرگذار است.
کنترل عوامل ایجادکننده ی این انحرافات به ما در راستای بهبود کیفیت سرویس و خدمات کمک میکند.
با توجه به اینکه هر فرآیند کسب وکار مجموعه ای از فعالیت ها یا Task هایی  است که به صورت متوالی انجام
میشوند، یکی از دلایل روشن این نوسانات قطعاً انحراف در زمان انجام Task هاست. در این پژوهش قصد داریم
که ببینیم به چه ترتیبی این انجرافات بر روی نوسانات در زمان اجرای فرآیند ها  اثر میگذارند و همچنین کدام
Task بیشترین تأثیر را دارد تا از طریق کنترل آن بتوانیم در کل مجموعه ی یک فرآیند بهبود ایجاد کنیم.
 
 
آدرس کوتاه :