مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/31 از ساعت: 17:00 تا ساعت: 18:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مهسا نقدعلی

1399/06/31 از ساعت: 17:00 تا ساعت: 18:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مهسا نقدعلی


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/06/31
از ساعت: 17:00
تا ساعت: 18:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: مهسا نقدعلی
شماره دانشجویی: 430896040
 
استاد راهنما: دکتر سعید فلاح‌پور
 
استاد مشاور: دکتر رضا عیوضلو
 
استاد داور:
دکتر رضا تهرانی, دکتر سعید باجلان
 
کارشناس آموزش: خانم حمیدی
 

عنوان:

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری و رشد پایدار در بورس اوراق بهادار تهران

 
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و رشد پایدار شرکت‌ها  است. جامعه هدف این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. شرکت های نمونه تحقیق 116 شرکت از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1397 است. در این تحقیق از رگرسیون پانلی با مدل تخمین اثرات ثابت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه در گردش بر سودآوری و رشد پایدار شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد. بنابراین مدیران شرکت‌ها می‌توانند از این مطالعه برای افزایش سودآوری و رشد پایدار شرکت‌های خود از طریق مدیریت سرمایه در گردش کمک گیرند.
 
واژه‌های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، سودآوری، رشد پایدار، چرخه تبدیل وجه نقد، بازده دارایی‌ها
 
 
آدرس کوتاه :