مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/31 از ساعت: 12:30 تا ساعت: 14:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: فاطمه احمدی

1399/06/31 از ساعت: 12:30 تا ساعت: 14:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: فاطمه احمدی


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/06/31
از ساعت: 12:30
تا ساعت: 14:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: فاطمه احمدی
شماره دانشجویی: 431997012
 
استاد راهنما: دکتر علیرضا نوروزی
 
 
استاد داور: دکتر سپیده فهیمی فر، دکتر المیرا جنوی
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی
 

عنوان:

بررسی روند پژوهشی حوزه هوش مصنوعی ایران به منظور شناسایی خلاهای پژوهشی و موضوع های داغ و نوظهور

 
چکیده:
امروزه میزان آثار و انتشارات علمی یکی از ملاک ها و شاخص های مهم جهت ارزیابی پیشرفت در عرصه های مختلف علمی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی در کشور های مختلف جهان محسوب میشود.سنجش و ارزیابی انتشارات علمی نیازمند استفاده از روش های مختلف ارزیابی است که علم سنجی یکی از مهمترین این روش ها است.
در این پژوهش از جنبه های مختلف به بررسی حوزه هوش مصنوعی ایران پرداخته شد.
 
 
آدرس کوتاه :