مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/31 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: آفرین آقایی

1399/06/31 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: آفرین آقایی


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/06/31
از ساعت: 08:30
تا ساعت: 10:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: آفرین آقایی
شماره دانشجویی: 430596020
 
استاد راهنما: دکتر محمدرضا تقی‌زاده
 
استاد مشاور: دکتر سید مجتبی سجادی
 
استاد داور:
دکتر فاطمه ثقفی, دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین همگرا با درنظر گرفتن تولید با کسری قطعات با استفاده از رویکرد ترکیبی بهینه سازی استوار و بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی

 
چکیده:
در این مطالعه یک زنجیره تامین همگرا با چندین تامین کننده مواد و قطعات،یک تولید کننده و یک مشتری درنظر گرفته شده است .عدم قطعیت در میزان تقاضای محصول وجود دارد. این مسئله با استفاده از بهینه سازی استوار چند هدفه ،به دنبال بهینه سازی اهداف متضادی چون حداقل سازی هزینه تامین ،تولید ،نگهدازی موجودی و جرائم پرداختی به مشتری است .
بدلیل ساده سازی های گریزناپذیر در مدل تحلیلی ،مسئله با کمک شبیه سازی گسسته پیشامد و درنظر گرفتن شرایط تصادفی دنیای واقعی نیز مدل  و نهایتا نتایج حاصل از دو روش مقایسه گردید.
 
 
آدرس کوتاه :