مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/30 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: فاطمه میرزایی رابر

1399/06/30 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 15:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: فاطمه میرزایی رابر


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/06/30
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 15:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: فاطمه میرزایی رابر
شماره دانشجویی: 430395072
 
استاد راهنما:
دکتر سیدمهدی شریفی, دکتر علی اکبر فرهنگی
 
استاد مشاور:
دکتر علی حیدری, دکتر سید وحید عقیلی
 
استاد داور:
دکتر سید رضا سید جوادین, دکتر داتیس خواجه‌ئیان, دکتر مهناز حسین زاده, دکتر محمد قلی میناوند
 
کارشناس آموزش: خانم سمیعی
 

عنوان:

طراحی و تبیین مدل شایستگی رهبران صنایع خلاّق با رویکرد شهرت رسانه¬ای مورد مطالعه: سردبیران پخش خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران

 
چکیده:
همگام با تغییرات رفتار مخاطبان، رشد فناوری¬های اطلاعات و ارتباطات، جهانی¬شدن و همین طور رفع محدودیت¬های بازار کسب وکار، صنایع خلّاق و سازمان¬های رسانه¬ای باید سریعتر با این تغییرات خود را سازگار کنند و همین تلاش برای سازگاری، باعث پویایی این صنایع شده است. از طرفی سازمان¬های رسانه¬ای برای حفظ مزیت رقابتی خود ملزم به توجه خاص به دارایی¬های خود هستند و در واقع این دارایی¬ها و شایستگی¬های اصلی آن¬ها هستند که برای موفقیت یک شرکت رسانه¬ای در بلندمدت بسیار مهم است. دارایی¬های اصلی،  دارایی¬های ملموس و ناملموسی هستند که نقش مهمی در ایجاد ارزش ذاتی و مزیت رقابتی پایدار برای شرکت رسانه¬ای فراهم می¬کنند. این دارایی¬های اصلی منابعی کمیاب، غیرقابل تقلید و غیر قابل جایگزین هستند.
طبق نظر فرینچ در سال 1998، شهرت افراد یک سازمان بر شهرت سازمانی مؤثر است. بنابراین شایستگی¬های کارکنان رسانه¬ که به شهرت آنان منجر می¬شود بر شهرت رسانه اثر مثبت دارد. به نقل از وولف  در سال 1999 باید گفت که ارزشمندترین دارایی یک رسانه، خلاقیت و ابتکاری است که از سوی کارکنان عملی شود (روشندل و شریفی، 1394). فعالیت¬هایی که در صنایع خلاق شکل می¬گیرند، بسیار به ابتکار کارکنان وابسته هستند و باید خاطر نشان کرد که صنایع خلاق رهبری متبحر میخواهد تا نو بیافریند، خلق کند، انگیزه دهد، تشویق نماید و مهمتر از همه، دست به انقلاب زند. برای هر گونه تغییر انقلابی، رهبر نیازمند استفاده از راهبردهای های قانع کننده ای است تا کارکنان را با خود همراه سازد چرا که همانگونه که تجربه نشان می دهد این نوع تغییرات با اعمال زور و فشار به سر انجام نخواهد رسید. از این رو است که رهبر برای تلاش به منظور دستیابی به اهداف باید به ایجاد روابط بین فردی با استفاده از تعامل و مذاکره بپردازد (شریفی و همکاران، 1397). 
هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل شایستگی رهبران صنایع خلاق با رویکرد شهرت رسانه¬ای و مطالعه موردی پخش خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران می¬باشد. این مدل جهت انتخاب و استخدام رهبران، توسعه و آموزش ایشان، شناسایی استعدادهای سازمان¬های خلاق، ارتقا و انتصاب ایشان کاربرد دارد. رساله حاضر با بهره¬گیری از دو رویکرد کیفی و کمی و در دو مرحله اصلی طراحی یا توسعه مدل شایستگی رهبران صنایع خلاق و تأیید یا تبیین مدل مذکور در واحد پخش خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. بدین منظور، نخست با استفاده از روش پژوهش کیفی، شایستگی¬های مرتبط با رهبران صنایع خلاق، شناسایی می¬شود. برای این منظور از روش¬های مرور نظام¬مند ادبیات موضوع و روش اجماع گسسته استفاده خواهد شد. سپس با کمک روش¬های مدلسازی ساختاری تفسیری  و نقشه شناختی فازی  ارتباط بین شایستگی¬های شناسایی شده در مرحله قبل مورد بررسی و تحلیل قرار می¬گیرد. در پایان براساس نتایج حاصل از مراحل قبل و همچنین با اتکاء به روش «تحلیل مقایسه¬ای کیفی مبتنی بر مجموعه¬ فازی»  نوع¬شناسی از شایستگی¬های رهبری سردبیران خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد شهرت رسانه¬ای ارائه خواهد شد.
 
 
آدرس کوتاه :