مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/30 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: هادی طالبیان مقدم

1399/06/30 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: هادی طالبیان مقدم


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/06/30
از ساعت: 12:00
تا ساعت: 13:30
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: هادی طالبیان مقدم
شماره دانشجویی: 430891082
 
استاد راهنما:
دکتر سعید شیرکوند, دکتر رضا دهقان
 
استاد مشاور:
دکتر شاپور محمدی, دکتر محسن مهرآرا
 
استاد داور:
دکتر محمد طالبی, دکتر حمید رضا قنبری, دکتر وحید محمودی, دکتر عزت‌الله عباسیان
 
کارشناس آموزش:
خانم پارسامنش, آقای غفاری
 

عنوان:

ارائه مدل بهینه قراردادی (توسعه میادین مشترک نفت و گاز) با تمرکز بر بهینه¬سازی پویا مولفه¬های اقتصادی قراردادها

(رویکرد مقایسه¬ای قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران)

 
چکیده:
قراردادهای نفتی که در سال‌های اخیر در صنعت نفت کشور منعقد شده است، به زعم برخی کارشناسان نواقصی داشته است و به نظر می¬رسد جهت بیشینه¬سازی منافع ملی کشور و  در عین حال بهینه¬سازی منافع مادی پیمانکاران در قراردادها را تأمین نکرده است. از این رو و باتوجه به منافع گسترده و کلان موجود در قراردادهای نفتی و لزوم دستیابی به حد بهینه قرارداد که منافع پیمانکار و کارفرما را همزمان تامین کند امری ضروری می¬باشد. بر این اساس در گام نخست باتوجه به وجود پیچیدگی¬های گسترده در قراردادهای نفتی و رفتار مخازن نفتی و شرایط حاکم بر فروش نفت در فضای بین¬الملل می¬بایست از منظر نظری و تکنیکی به مدل بهینه یک قرارداد دست پیدا کنیم و تمامی شرایط و احتمالات موجود را برای تدوین یک قرارداد بهینه مورد بررسی قرار دهیم.
باید توجه داشت که میادین نفتی هریک دارای رفتاری متفاوت و اقتضائات خاص خود می¬باشد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور میزبان در میادین نفتی خود با چند متغیر خاص خود مواجه است. نخستین و مهم¬ترین مطلب وجود تحریم¬های گسترده علیه ج.ا.ا. و جذابیت اندک سرمایه¬گذاری خارجی درکشور می¬باشد. لذا به جهت جذب سرمایه¬گذاری خارجی باید شرایطی را ایجاد کند که سرمایه-گذاری برای پیمانکار خارجی جذابیت کافی داشته باشد و هزینه فرصت شرکت بین¬¬المللی نفتی را کاهش دهد. 
مساله دیگر وجود میادین مشترک می¬باشد که باتوجه به برداشت¬های حداکثری کشورهای شریک، نیازمند گسترش سرمایه¬گذاری¬ها و افزایش حداکثری برداشت نفت از این میادین می¬باشیم تا ضمن برداشت نفت از انتقال نفت به میادین موجود در طرف خارجی جلوگیری نیز صورت پذیرد
ریسک¬ها و منافع موجود در قرارداد مشارکت در تولید بسیار گسترده می¬باشد و رسیدن به حد بهینه که اولا منافع ملی کارفرما را تامین کند و ثانیا جذابیت کافی برای سرمایه¬گذاری کلان از طرف شرکت نفتی داشته باشد مولفه اساسی این نوع قرارداد می¬باشد.
 
 
آدرس کوتاه :