مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/30 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مجید یزدانی

1399/06/30 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مجید یزدانی


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/06/30
از ساعت: 11:00
تا ساعت: 12:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: مجید یزدانی
شماره دانشجویی: 430596090
 
استاد راهنما: دکتر احمد جعفرنژاد
 
استاد مشاور: دکتر حسین صفری
 
استاد داور:
دکتر مهناز حسین زاده, دکتر روح اله قاسمی
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

ارائه مدل اندازه‌گیری تأثیر قابلیت‌های اینترنت اشیاء به منظور مدیریت ریسک‌های زنجیره تأمین (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

 
چکیده:
زنجیره‌های تأمین موادغذایی در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند زیرا در مقایسه با سایر زنجیره‌های تأمین تولیدی/ خدماتی پیچیده‌تر و فسادپذیرتر هستند. ریسک در هر کسب‌وکاری دخیل است و زنجیره تأمین موادغذایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ارزیابی ریسک زنجیره تأمین غذایی امری ضروری است تا از اتلاف و ضایعات موادغذایی جلوگیری شود. بنابراین مدیریت ریسک در زنجیره تأمین غذایی، پیش‌نیاز مدیریت ضایعات است. یکی از جدیدترین فناوری‌ها در این حوزه، اینترنت اشیا (IoT) نام دارد که می‌تواند با استفاده از قابلیت‌های خود تأثیر قابل توجهی بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین موادغذایی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدلی برای اندازه‌گیری میزان تأثیرگذاری فناوری اینترنت اشیاء در جهت مدیریت ریسک‌های زنجیره تأمین غذایی است. برای دستیابی به این هدف مهم و با استفاده از مدل‌های مدیریت ریسک، زنجیره تأمین یکی از مهم‌ترین صنایع غذایی کشور (یعنی هلدینگ سولیکو) مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا به جهت مدل‌سازی و ارزیابی میزان کاهش ضایعات غذایی و مدیریت ریسک بر پایه قابلیت‌های اینترنت اشیاء، راه حلی یکپارچه مبتنی بر چهار روش دلفی فازی، دیمتل-فازی شهودی با مقادیر بازه‌ای، مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تئوری گراف و رویکرد ماتریس-فازی (F-GTMA) به کار گرفته شده است. پس از بررسی ادبیات و نظرخواهی از خبرگان ریسک‌های زنجیره تأمین غذا، و قابلیت‌های اینترنت اشیاء تعیین شدند. در مرحله ابتدایی پژوهش؛ ریسک‌های عامل بروز ضایعات با استفاده از روش دلفی‌فازی، و ریسک‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر در میان آن‌ها با بهره‌گیری از روش IVIF-DEMATEL شناسایی شدند. سپس دسته‌بندی مهم‌ترین قابلیت‌های تأثیرگذار بر هر ریسک علت نیز با روش دلفی‌فازی صورت پذیرفت. در مرحله دوم؛ با استفاده از ISM گراف ‌نهایی برای معیارها در سطح سیستم و زیرسیستم طراحی و در نهایت با استفاده F-GTMA توانمندی هلدینگ سولیکو در مدیریت ریسک و ضایعات مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از بررسی‌های انجام شده، میزان توانمندی هر یک از معیارها و زیرمعیارها و نیز مهم‌ترین آن‌ها میان سایرین جهت مدیریت ریسک/ ضایعات غذایی مشخص شدند. همچنین پس از ارزیابی‌های انجام شده، این نتیجه حاصل شد که این شرکت با توجه به میزان توانمندی در پیاده‌سازی قابلیت‌های اینترنت اشیاء، در مدیریت ضایعات غذایی توانمندی نسبتاً اندکی دارد. این پژوهش می‌تواند برای صاحبان صنعت، مدیران کلان کشور و هم چنین تصمیم‌گیرندگان در سطح ملی بسیار مفید باشد.
آدرس کوتاه :