مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/30 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: صبا مددی

1399/06/30 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: صبا مددی


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/06/30
از ساعت: 09:00
تا ساعت: 10:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: صبا مددی
شماره دانشجویی: 430596080
 
استاد راهنما: دکتر حنان عموزاد
 
استاد مشاور: دکتر احمد جعفرنژاد
 
استاد داور:
دکتر جلیل حیدری دهویی, دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

قیمت گذاری مبتنی بر تئوری بازی در زنجیره تامین معکوس با کانال دوگانه با استفاده از قرارداد مشارکت در هزینه

 
چکیده:
در تحقیق حاضر از رویکرد تئوری بازی ها به منظور قیمت گذاری محصولات بازگشتی در بخش معکوس یک زنجیره تامین 2 سطحی حلقه بسته استفاده شده است. قیمت گذاری یک مسئله حساس و حیاتی برای کسب و کارهاست. در بازار محصولات بازگشتی به علت دشواری هایی که فرآیندهای جمع آوری و تولید مجدد به همراه دارد این موضوع به مراتب سخت تر و پیچیده تر نیز خواهد شد. از سوی دیگر استفاده از اینترنت و کانال مستقیم به منظور جمع آوری محصولات از مشتری در کنار خرده فروشان سنتی مسئله ای مهم است که نیاز به مدیریت و هماهنگی دارد. بنابراین قیمت پیشنهادی برای خرید محصولات دست دوم و معیوب از مشتریان باید به اندازه کافی زیاد باشد که آن¬ها را قانع نماید که بازگرداندن محصول منفعت بیشتری نسبت به دور انداختن یا نگه داشتن آن در نزد خود دارد؛ از طرفی این قیمت باید در حدی پایین باشد که انجام عملیات تعمیر و تولید مجدد و فروش مجدد آن¬ها در زنجیره تامین مستقیم، برای تولیدکننده نیز صرفه اقتصادی داشته باشد. به همین دلیل قیمت تعیین شده باید برای همه بازیکنان زنجیره تامین بهینه باشد. از این رو استفاده از تئوری بازی¬ها که در آن تصمیمات یک بازیکن علاوه بر اثرگذاری بر میزان پیامد خود بر روی تصمیمات و میزان پیامد سایر بازیکنان نیز اثرگذار است و به دنبال یافتن نقاط تعادلی برای همه بازیکنان است، یک رویکرد مناسب برای تعیین قیمت محصولات بازگشتی مشتریان می¬باشد. همچنین می¬توان از قراردادهای همکاری که یک مکانیزم مناسب نظریه بازی¬ها برای ایجاد هماهنگی در زنجیره تامین هستند به منظور حل مشکل تعارض میان خرده فروش و کانال اینترنتی در بحث جمع آوری محصولات از مشتریان استفاده نمود.
بدین منظور در فصل سوم این تحقیق سه سناریو به کار گرفته شده است که سناریو اول و دوم در شرایط غیرهمکارانه و سناریو دوم در شرایط همکارانه اجرا شده اند. تمامی سناریوها با فرض بازی با اطلاعات کامل طراحی شده اند. در سناریو اول قیمت محصولات بازگشتی تحت تعادل نش در شرایط غیرهمکارانه تعیین می¬شود. در سناریو دوم نیز بازی استکلبرگ که یک بازی پویا بوده، در دو حالت رهبری تولیدکننده و رهبری خرده فروش در .....
 
 
آدرس کوتاه :