مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/30 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 09:30 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: علیرضا نوربخش

1399/06/30 از ساعت: 08:00 تا ساعت: 09:30 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: علیرضا نوربخش


روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/06/30
از ساعت: 08:00
تا ساعت: 09:30
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: علیرضا نوربخش
شماره دانشجویی: 830191038
 
استاد راهنما:
دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده
 
استاد مشاور:
دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی
 
استاد داور:
دکتر علی اصغر پورعزت, دکتر محمد ابویی اردکانی, دکتر نادر نقشینه, دکتر نادر خورشیدی
 
کارشناس آموزش: خانم نظامی
 

عنوان:

ارایه الگوی سناریونگاری برای تسهیل یادگیری سازمانی مبتنی بر یادگیری در عمل

 
چکیده:
سازمان¬ها برای بقاء در محیط امروزی که مملو از عدم¬قطعیت، پیچیدگی و پیش‌بینی¬ناپذیری است باید مجهز به توانمندی¬ها و قابلیت¬های خاص باشند. سازمان¬ها بایستی توانایی پایش تغییرات و تحولات و ارتقاء توانمندی-های خود در راستای این تحولات را داشته باشند. به بیان ساده¬تر سازمان¬ها بایستی توانایی یادگیری را داشته باشند. مدام خود را با محیط اطراف وفق دهند و حتی در مواردی خود منشا تغییر و تحول در محیط باشند. از دیدگاه بسیاری از متفکران آینده¬پژوهی مانند پیر واک، ون¬درهیدن و شوارتز، برنامه¬ریزی بر پایه سناریو می¬تواند نقش جدی در یادگیری در سازمان¬ها داشته باشد. سازمان‌ها و نهادهای ایرانی به مدت یک دهه است که از این ابزار برای برنامه‌ریزی استفاده می‌نمایند. مستند سازی تجربیات بدست آمده از موارد مختلف استفاده از سناریو در صنایع مختلف در کشور، نقش برنامه ریزی بر پایه سناریو در یادگیری سازمانی و ارایه الگوی سناریونگاری مبتنی بر نتایج بدست آمده با تاکید بر یادگیری در عمل از جمله اهداف تعریف شده برای این تحقیق به شمار می‌رود. برای انجام این تحقیق، استفاده از روش‌تحقیق مطالعات موردی چندگانه با استفاده از ابزارهایی مانند پرسش نامه و مصاحبه با متخصصان مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که سطح یادگیری فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی تا چه حد به واسطه برنامه‌ریزی بر پایه سناریو در سازمان‌ها تغییر کرده است و در ادامه با توجه به این یافته‌ها، از طریق نظرخواهی از متخصصان حوزه برنامه ریزی بر پایه سناریو، چه تغییراتی در الگوی اجرای برنامه‌ریزی بر پایه سناریو (با در نظر گرفتن مفهوم یادگیری در عمل) بایستی انجام شود.
 
 
آدرس کوتاه :