مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/29 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 17:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: حسین واعظ

1399/06/29 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 17:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: حسین واعظ


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/06/29
از ساعت: 17:00
تا ساعت: 18:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: حسین واعظ
شماره دانشجویی: 431696106
 
استاد راهنما: دکتر مهرداد استیری
 
استاد مشاور: دکتر ناصر عسگری
 
استاد داور:
دکتر بی‌بی مرجان فیاضی, دکتر سیدمهدی شریفی
 
کارشناس آموزش: خانم آبدار اصفهانی
 

عنوان:

نقش میانجی قرارداد روانشناختی در تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر توانمندسازی روانشناختی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان)

 
چکیده:
زمینه و هدف: در عصر دانایی‌محوری منابع انسانی برای سازمان‌های پیشرو سرمایه‌ای ارزشمند، ارزش‌آفرین، تقلیدناپذیر و جایگزین ناپذیر به شمار می‌رود. شناسایی و بهسازی وضعیت موجود عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی می‌تواند به توسعه این سرمایه یاری رساند. از میان پیشایندهای گوناگون موثر در این زمینه تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با مطالعۀ نقش میانجی قرارداد روانشناختی می‌پردازد. بدین منظور چگونگی و میزان تاثیرگذاری رهبری تحول‌آفرین بر هر یک از مولفه‌های تشکیل‌دهندۀ توانمندسازی روانشناختی از طریق قرارداد روانشناختی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 
روش پژوهش: این پژوهش از نگاه هدف، کاربردی، از نگاه چگونگی گردآوری داده¬ها توصیفی ـ همبستگی، از جنبه‎ زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده¬ها کمّی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کارکنان  سازمان تأمین اجتماعی اصفهان است. نمونه‌گیری نیز به روش احتمالی (تصادفی) انجام خواهد شد و حجم نمونه با کمک فرمول نمونه‌گیری از جامعه محدود تعیین خواهد شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌‌ای تلفیقی از پرسشنامه‌های استاندارد متناسب با متغیرهای تحقیق خواهد بود.
تجزیه و تحلیل داده‌ها: در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است.  نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها Excel، SPSS 22 و Lisrel 8.80 می باشند.
نتیجه¬گیری: نتایج تاثیر غیر مستقیم رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن از طریق قرارداد روانشناختی را تائید نمود. همچنین مشخص شد تاثیر غیر مستقیم رهبری تحول آفرین بر احساس اعتماد بیشترین مقدار و بر احساس موثر بودن کمترین مقدار را داشته است.
واژه‌های کلیدی:
رهبری تحول آفرین، توانمندسازی روانشناختی، قرارداد روانشناختی، احساس شایستگی، احساس مؤثر بودن، احساس معنی دار بودن ، احساس خود مختاری
 
 
آدرس کوتاه :