مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/29 از ساعت: 12:15 تا ساعت: 13:45 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: علی امیر امینی کهریزه

1399/06/29 از ساعت: 12:15 تا ساعت: 13:45 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: علی امیر امینی کهریزه


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/06/29
از ساعت: 12:15
تا ساعت: 13:45
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: علی امیر امینی کهریزه
شماره دانشجویی: 430593003
 
استاد راهنما:
دکتر قهرمان عبدلی, دکتر حسین صفری
 
استاد مشاور:
دکتر مهدی محمدی, دکتر مریم اسماعیلی
 
استاد داور:
دکتر عزت‌الله عباسیان, دکتر جلیل حیدری دهویی, دکتر محمود دهقان نیری, دکتر منوچهر انصاری
 
کارشناس آموزش: خانم جعفری
 

عنوان:

رایه الگویی تعاملی بین شرکتهای فعال و تازه وارد مبتنی بر توانمندیهای نوآوری (مورد مطالعه: تاکسیرانی، اسنپ و تپسی)

 
چکیده:
در این پژوهش تحلیل رفتار رقابتی شرکتهای بالغ و تازه وارد همراه با نقش کلیدی دولت در مسائل قانون گذاری بررسی شد. با توجه به ماهیت مساله کنشگران، از رویکرد ترکیبی برای تبیین مسئله و پاسخ به پرسشهای مطرح شده استفاده شده است. در ابتدا با توجه به شکاف تحقیقاتی پژوهش های پیشین سعی کردیم با در نظر گرفتن ترجیحات عددی مکانیزم هایی همچون قیمت گذاری، نوآوری و برندسازی راه حلی را که سودآوری بازیگران را حداکثر نماید مدلسازی نمایم به همین منظور با استفاده از تعادل نش رفتار میان کنشگران بررسی و تصمیم گیری بهینه برای هر یک از بازیگران مشخص شد. اما با توجه به اینکه تعدادی از گزینه های پیش رو و ترجیحات بازیگران در دنیای واقعی قابل کمی شدن نبود، از مدل گراف برای حل مساله استفاده شد. اطلاعات موردنیاز این مساله، از روش اسنادی، مقالات، گزارشها و اخبـار خبرگـزاریهـا جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضامین گزینه های پیش رو هریک از بازیگران، وضعیتهای شدنی و ترجیحات نسبی هریک از بازیگران استخراج گردید و با استفاده از نرم افـزار  GMCR+ نتایج بازیها تحلیل شد.
 
 
آدرس کوتاه :