مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/26 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 17:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: آرمین نصیری پرتوی

1399/06/26 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 17:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: آرمین نصیری پرتوی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/06/26
از ساعت: 16:00
تا ساعت: 17:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: آرمین نصیری پرتوی
شماره دانشجویی: 430396193
 
استاد راهنما: دکتر طهمورث حسنقلی پور
 
 
استاد داور:
دکتر محسن نظری, دکتر سعید عربلوی مقدم
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

بررسی اتحاد دو برند معتبر بومی و جهانی و برند گمنام بر ارزیابی کیفیت محصول برند گمنام) مورد مطالعه: شرکت بازرگانی روغنکار)

 
چکیده:
این تحقیق موضوع ادراک از جهانی بودن برند و ادراک از بومی بودن برند رو در بستر  B2B ارزیابی میکند. این ارزیابی در شرایطی که عوامل بومی و جهانی بودن برند بر تصمیم گیری خریداران B2B اثرگذار است مورد بررسی قرار میگیرد.این تحقیق اتحات دوبرند معتبر و گمنام در راستای بررسی جهانی و بومی بودن برند معتبر بر ارزیابی خریداران از کیفیت برند گمنام رو مورد بررسی قرار میدهد ،  به عبارت دیگر اثرات بالقوه PBG و PBL برند شناخته شده رو بر روی برند گمنام مورد بررسی ما را در اتحاد این دو برند اندازه گیری میکند
 
 
آدرس کوتاه :