مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/26 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 12:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: زهرا طااهری

1399/06/26 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 12:00 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: زهرا طااهری


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/06/26
از ساعت: 10:00
تا ساعت: 12:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: زهرا طااهری
شماره دانشجویی: 430192110
 
استاد راهنما: دکتر بیتا مشایخی
 
استاد مشاور:
دکتر ساسان مهرانی, دکتر علی رحمانی
 
استاد داور:
دکتر کاوه مهرانی, دکتر آرش تحریری, دکتر عبدالرضا تالانه, دکتر جواد رضازاده
 
کارشناس آموزش: خانم پارسامنش
 

عنوان:

تدوین مدل چالش های اخلاقی حسابداری

 
چکیده:
امروزه به کرات اخبار ناگواری در مورد تقلب و اختلاس به گوش میرسد که بسیاری از آنها می بایست توسط حسابدارن و حسابرسان کشف و گزارش می شد. در عمل نیز حسابداران و حسابرسان هر روزه با تضادها و مسایلی روبرو هستند که باید در خصوص اخلاقی بودن یا نبودن آنها تصمیم بگیرند. هر چند آیین رفتار حرفه ای برای حسابداران و حسابرسان تدوین و جهت بکار گیری ابلاغ شده است اما آنچه در عمل با آن روبرو هستیم، عدم موفقیت آیین نامه ها و اصول اخلاقی تدوین شده را نشان میدهد.
از این رو تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مهمترین چالش های اخلاقی در حسابداری و همچنین مهمترین عوامل ایجاد کننده این چالش ها با استفاده از روش تحقیق کیفی با رویکرد تئوری پردازی داده بنیاد است. در نهایت نیز پیشنهادات صاحب نظران در خصوص رفع چالش های اخلاقی ارائه میگردد.
 
 
آدرس کوتاه :