مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/26 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: کوروش فراهانی

1399/06/26 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: کوروش فراهانی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/06/26
از ساعت: 08:30
تا ساعت: 10:00
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: کوروش فراهانی
شماره دانشجویی: 430596071
 
استاد راهنما: دکتر احمد جعفرنژاد
 
استاد مشاور: دکتر حنان عموزاد
 
استاد داور:
دکتر حسین صفری, دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده

 

عنوان:

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت و همکاری بین تامین کنندگان با رویکرد تئوری بازی ها (مورد مطالعه : زنجیره تامین شیشه – شرکت جهان کریستال)

 
چکیده:
در¬محیط ¬تجاری امروزافزایش¬ رقابت بین شرکتها، زنجیره های تامین را مجبور به ارتقای فرآیند های اصلی خود همچون بخش تدارکات در زنجیره تامین نموده است. محققین تخمین زده اند که بیش از 60 درصد از هزینه¬های تولید مربوط به خرید مواد اولیه از تامین¬کنندگان آن ها می باشد. ازطرفی انتخاب تامین¬کنندگان بر عملکرد استراتژیک و عملیاتی زنجیره تامین تاثیر بسیار زیادی داشته و علاوه بر این تامین¬کنندگان خوب می توانند هزینه های تولید و موجودی را به طور قابل توجهی کاهش نمایند. اساس مدل های اولیه در حوزه انتخاب¬کننده در یک زنجیره تامین تنها برمبنای¬حداکثرسازی سود خریدار بوده¬که در سال های اخیر به دلیل افزایش توجهات به رقابت¬در¬زنجیره¬تامین و همکاری عمودی بین اجزای آن برخی از محققین مدل¬هایی را پیشنهاد نمودند که تامین¬کنندگان را بر اساس مجموع کل هزینه های زنجیره¬تامین برمی¬گزینند. 
دراین مطالعه علمی، فرآیند انتخاب تامین¬کنندگان با در نظر گرفتن مجموع کل هزینه های زنجیره¬تامین با رویکرد تئوری بازی ها تحلیل خواهد شد. بدینصورت که هزینه های مربوط به موجودی توابع عایدی تامین¬کنندگان و خریدار محاسبه شده و در اولین گام، مساله در یک زنجیره¬تامین متمرکز به عنوان الگو بررسی خواهد شد. در گام بعدی با در نظر گرفتن یک زنجیره تامین غیرمتمرکز، مساله در دو سناریو مدلسازی می¬شود. 
در اولین سناریو، مساله¬ دریک فضای رقابتی بین تامین¬کنندگان مواد اولیه و در دومین سناریو با فرض همکاری بین تامین کنندگان مساله تحلیل می گردد. درنهایت مدلسازی انجام شده در این سناریو ها در صنعت شیشه بررسی و نتیجه با حالت بهینه که زنجیره تامین به صورت متمرکز باشد، مقایسه خواهد شد.
 
 
آدرس کوتاه :