مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/25 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: الهه معین درباری

1399/06/25 از ساعت: 12:00 تا ساعت: 13:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: الهه معین درباری


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/06/25
از ساعت: 12:00
تا ساعت: 13:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره دو
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: الهه معین درباری
شماره دانشجویی: 430596083
 
استاد راهنما: دکتر جلیل حیدری دهویی
 
استاد مشاور: دکتر عالیه کاظمی
 
استاد داور:
دکتر حسین صفری, دکتر محسن مرادی مقدم
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده

 

عنوان:

ارائه مدل زمانبندی بهینه قرار ملاقات  با در نظرگرفتن عدم حضور و مازادظرفیت در کلینیک های سرپایی با تاکید برکیفیت خدمات

 
چکیده:
یکی از مهم¬ترین چالش¬های موجود در سراسر جهان بهبود سیستم¬های خدمات بهداشت و درمان می¬باشد. با افزایش تقاضا، افزایش انتظار بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده و کمبود منابع انسانی و تسهیلات در مراکز درمانی، لزوم توجه به سیستم¬های درمانی کارآمد طی دو دهه اخیر بسیار پررنگ¬تر شده است. ایجاد سیستم¬های قرارملاقات با طراحی مناسب قادر خواهند بود که استفاده از امکانات را افزایش داده، زمان انتظار بیماران را کاهش و در نهایت افزایش رضایت بیماران و بهبود مراکز درمانی را به ارمغان بیاورند. مهم¬ترین چالش¬ها جهت توسعه و بهبود عملکرد مراکز درمانی در سطح عملیاتی، برنامه¬ریزی و زمانبندی بیماران، تخصیص بهینه منابع و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران می¬باشد. علاوه بر این، عوامل محیطی مختلفی هستند که بر کارایی سیستم¬های قرار¬ملاقات و فرایند برنامه¬ریزی و زمانبندی بیماران تاثیرگذارند. عوامل محیطی همچون ترجیحات بیماران، عدم¬حضور بیماران در قرارملاقات¬های زمانبندی شده، مازاد ظرفیت، حضور بیماران بدون قرارملاقات¬ قبلی و .... لذا در این پایان¬نامه مساله زمانبندی بهینه قرار¬ملاقات  با در نظرگرفتن عدم¬حضور و مازاد¬ ظرفیت در کلینیک¬های سرپایی با تاکید برکیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه مدل پژوهش از نوع چند هدفه می‌باشد، برای حل آن از روش معمول مجموع وزن دار  توابع هدف استفاده شده است. در گام بعد مساله به یک مدل برنامه¬ریزی خطی عدد¬صحیح تک هدفه تبدیل شده و در نهایت به¬منظور حل مدل پیشنهادی و حل نمونه¬های عددی، مدل در نرم¬افزار گمز کد شده و با استفاده از سالور CPLEX حل شده¬است.
 
 
آدرس کوتاه :