مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/25 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 11:45 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: الهام علی‌اکبر

1399/06/25 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 11:45 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: الهام علی‌اکبر


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/06/25
از ساعت: 11:00
تا ساعت: 11:45
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: الهام علی‌اکبر
شماره دانشجویی: 431696072
 
استاد راهنما: دکتر مهرداد استیری
 
استاد مشاور: دکتر فرشته امین
 
استاد داور:
دکتر سیدمهدی شریفی, دکتر سید رضا سید جوادین
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

بررسی تاثیر مسوولیت اجتماعی بر برند کارفرما با میانجیگری هویت سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 
 
 
آدرس کوتاه :