مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/24 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 17:30 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: حمید رضا محمدی

1399/06/24 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 17:30 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: حمید رضا محمدی


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/06/24
از ساعت: 14:00
تا ساعت: 15:30
 
نوع دفاعیه: دکتری- پروپوزال
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management2
 
دانشجو: حمید رضا محمدی
شماره دانشجویی: 430295087
 
استاد راهنما:
دکتر علی اصغر پورعزت, دکتر محمد ابویی اردکانی
 
استاد مشاور: دکتر مهدی مرتضوی
 
استاد داور:
دکتر مجید مختاریان پور, دکتر سید ابوالقاسم میرا, دکتر داوود حسین پور
 
کارشناس آموزش: خانم نظامی
 

عنوان:

تبیین مقاومت خط مشی عمومی در برابر خاتمه بخشی

 
 
آدرس کوتاه :