مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/24 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: علی منصوری

1399/06/24 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: علی منصوری


روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/06/24
از ساعت: 15:00
تا ساعت: 16:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو (آقای/خانم): علی منصوری
شماره دانشجویی: 430896037
 
استاد راهنما: دکتر رضا تهرانی
 
 
استاد داور:
دکتر سعید باجلان, دکتر سعید فلاح‌پور
 
کارشناس آموزش: خانم حمیدی
 

عنوان:

مدل بهینه سازی استوار در سبد مینیمم واریانس با در نظر گرفتن سناریوهای غیرقطعی 

 
چکیده:
در دنیای واقعی مدل های مالی با عدم قطعیت روبرو می باشد.در این پژوهش سعی کرده این عدم قطعیت را در نظر گرفته و به وسیله سناریوهای مختلف، واریانس مدل را به وسیله کواریانس های سناریوهای مختلف مینیمم کنیم.
 
 
آدرس کوتاه :