مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/23 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سینا صداقت باغبانی

1399/06/23 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: سینا صداقت باغبانی


روز دفاع: یکشنبه

تاریخ: 1399/06/23

از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30  

نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد  

محل برگزاری: اتاق شماره یک

لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management  

دانشجو: سینا صداقت باغبانی

شماره دانشجویی: 431896008  

استاد راهنما: دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده  

استاد مشاور: دکتر محمد رضا اسمعیلی گیوی  

استاد داور: دکتر سپیده فهیمی فر, دکتر مجتبی امیری  

کارشناس آموزش: خانم آبدار اصفهانی  

 

عنوان:

بازتعریف سیستم کتابخانه‌های پایای آینده (مطالعه موردی باشگاه کتاب‌خوانی (ازتا))  

 

چکیده:

آینده آگاهی اجتماعی جامعه ایران تا حدی بستگی به کیفیت سیستم کتابخانه‌های کشور دارد. بر این اساس، بررسی و بازتعریف سیستم‌های بدیلِ کتابخانه‌های عمومی فعلی ایران در زمره فعالیت‌های آینده‌پژوهانه با اهمیت بالا قرار دارد. بررسی نظام‌مند کتابخانه‌های عمومی و تدوین روشی خلاقانه برای دستیابی به نگاهی نو به آن‌ها نیاز جامعه ایران دیده شده است. انجام یک پژوهش آینده‌پژوهی با تکیه بر روش‌های علمی بدون پشتوانه عملی در دنیای واقع برای مسئله موردبررسی مناسب دیده نشده است و به همین دلیل، بررسی یک نمونه کتابخانه آینده با ظرفیت بالقوه تبدیل‌شدن به سیستم مطلوب از نقاط قوت پژوهش حاضر است. در این امتداد، پژوهش حاضر با هدف بازتعریف سیستم کتابخانه‌های عمومی کشور ایران از طریق بررسی یک باشگاه کتاب‌خوانی در شهر تهران به نام "ازتا" شکل گرفته است. سنت پژوهش کیفی، کاربردی و نوع آن مطالعه موردی است و از روش طراحی سیستم‌های فنی‌اجتماعی به‌منزله روش مرکزی با الهام گرفتن از برخی روش‌های سیستمی دیگر استفاده شده است. داده‌های پژوهش از طریق مطالعه اسناد بالادستیِ مربوط به کتابخانه‌های عمومی ایران و چند نمونه پژوهش‌های جهانی گردآوری شده است. همچنین داده‌های مربوط به باشگاه ازتا توسط دانش ضمنی حاصل از تجربه زیسته دوساله پژوهشگر از کار داوطلبانه در باشگاه ازتا تقویت و پشتیبانی شده است. نتیجه نهایی پژوهش تدوین یک الگوی ابتدایی یا زبان مدل‌سازی برای بازتعریف سیستم کتابخانه عمومی پایای آینده در ایران است که حاصل تحلیل سیستم فنی‌اجتماعی باشگاه ازتا با توجه به محیط آن در جامعه است. در کنار استخراج الگوی ابتدایی سیستم کتابخانه عمومی پایای آینده و همچنین برگزاری و تحلیل یک کارگاه مشارکتی برای کارکنان کلیدی ازتا، پیشنهادهایی عملی برای بهبود سیستم فعلی باشگاه "ازتا" و همچنین برای پژوهش‌های پیشنهادی آتی که می‌توانند تکمیل‌کننده پژوهش حاضر باشند نیز ارائه شده است

 

.

آدرس کوتاه :