مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/19 از ساعت: 13:30 تا ساعت: 15:30 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: محسن صفرزاده

1399/06/19 از ساعت: 13:30 تا ساعت: 15:30 نوع دفاعیه دکتری- نهایی دانشجو: محسن صفرزاده


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/06/19
از ساعت: 13:30
تا ساعت: 15:30
 
نوع دفاعیه: دکتری- نهایی
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو (آقای/خانم): محسن صفرزاده
شماره دانشجویی: 430891081
 
استاد راهنما: دکتر غلامرضا کرمی
 
استاد مشاور:
دکتر سید مسعود هاشمیان اصفهانی, دکتر محمود باقری
 
استاد داور:
دکتر رضا تهرانی, دکتر محمد مرادی, دکتر علی نمکی, دکتر فاطمه ثقفی
 
کارشناس آموزش: آقای غفاری
 

عنوان:

ارائه چهارچوبی برای حسابداری ذخایر نفت و گاز (Booking) مبتنی بر استانداردهای جهانی با توجه به الزامات قانونی – حاکمیتی کشور ایران

 
چکیده:
گزارش ذخایر نفت و گاز Booking تاثیر بسزائی در تجاری سازی و ارزش گذاری سهام شرکتهای نفتی و در نتیجه تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه و سایر ذینفعان دارد. طی سالهای اخیر تعدادی از موسسات معتبر بین المللی استانداردهایی را برای شناسائی و گزارش حسابداری ذخایر نفت و گاز داده اند. تا کنون استاندارد حسابداری خاصی برای صنایع استخراجی و بویژه ذخایر نفت و گاز ایران تدوین نشده است. 
در این پژوهش کاربردی در بستر تحقیق کیفی رایج ترین استانداردهای حسابداری و چهارچوبهای مورد استفاده در سطح جهان برای شناسائی و گزارش ذخایر نفت و گاز مورد مداقه قرار گرفت و سپس با استفاده از مدل تحقیق تم داده هـای حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان تجزیه و تحلیل گردید و نهایتا" بر اساس محتوای دسته های مفهومی و ادبیات موضوع به سوالات اصلی تحقیق در خصوص امکان ارائه چهارچوبی برای حسابداری ذخایر نفت و گاز Booking مبتنی بر استانداردهای جهانی با توجه به الزامات قانونی و حاکمیتی کشور ایران پاسخ داده شده است. 
بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان ، دیدگاه های افراد در زمینه توسعه صنعت نفت و گاز کشور با ضرورت بکارگیری سرمایه و دانش فنی شرکت های پیمانکاری در صنعت نفت و گاز کشور رابطه مستقیم و معناداری دارد. مطالعه استانداردهای موجود در زمینه حسابداری صنعت نفت و گاز در سطح جهان و تلاش برای الگوبرداری و بومی سازی استانداردهای رایج جهانی در این بخش با میزان موفقیت در تدوین و بکارگیری استاندارد ملی حسابداری صنایع و نفت و گاز کشور ایران رابطه مستقیم و معنا داری دارد. تدوین و بکارگیری استاندارد ملی حسابداری نفت و گاز در راستای تاکیدات اسناد بالادستی بر نقش و جایگاه ویژه صنعت نفت و گاز کشور و در پاسخ به مطالبه و درخواست شرکت های پیمانکاری جهت حسابداری ذخایر نفت و گاز در مسیر حرکت به سوی گزارش گری مالی بین المللی ارزیابی می شود. میزان عزم و جدیت سازمان های ذیربط در تدوین و نهادی کردن استاندارد حسابداری نفت و گاز در ایران با میزان تمایل شرکت های نفتی به استفاده از استاندارد رابطه مستقیم و معناداری دارد. رعایت الزامات حقوقی و حاکمیتی کشور ایران و صیانت از مخازن در تدوین استاندارد ملی حسابداری صنعت نفت و گاز با میزان قابلیت اجرای این استاندارد رابطه مستقیم و معناداری دارد. وجود استاندارد ملی حسابداری نفت و گاز با جذابیت قراردادهای نفت و گاز کشور ارتباط مستقیم و معناداری دارد. میزان مشارکت جامعه علمی در تدوین استاندارد ملی حسابداری نفت و گاز با میزان جامعیت و شمولیت این استاندارد رابطه مستقیم و معناداری دارد.
همچنین بر اساس مطالعات و یافته های تحقیق و تایید خبرگان ، تدوین استاندارد ملی حسابداری صنایع نفت و گاز ایران با امکان گزارش ذخایر موجب تسهیل و تسریع در تامین سرمایه شرکت های پیمانکاری و ترغیب حضور ایشان در پروژه های بالادستی نفت و گاز و بهره برداری از میادین کشور و بویژه میادین نفتی مشترک و النهایه موجب تحقق اهداف توسعه ای صنایع نفت و گاز کشور می گردد لذا پیشنهاد می شود مراجع ذیربط در کشور ایران با استفاده توامان از ظرفیت استانداردهای بین المللی حسابداری IFRS6 و FASB19,25,69,121,144  و انتخاب یکی از روش های حسابداری بهای تمام شده کامل یا کوشش های موفق نسبت به تدوین و تصویب «استاندارد ملی حسابداری صنایع نفت و گاز» برای کلیه مراحل فرایند عملیات تولید نفت و گاز از اکتشاف تا تولید و توسعه اقدام و با توجه به یافته های تحقیق حاضر الزامات افشا و زمان و شرایط شناسائی و گزارش ذخایر اثبات شده با تاکید بر رعایت تولید صیانت شده و عدم انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن را تبیین نمایند. 
 
 
 
آدرس کوتاه :