مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/19 از ساعت: 10:30 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: حسین صالح طبری

1399/06/19 از ساعت: 10:30 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: حسین صالح طبری


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/06/19
از ساعت: 10:30
تا ساعت: 11:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو (آقای/خانم): حسین صالح طبری
شماره دانشجویی: 431095051
 
استاد راهنما: دکتر حامد وارث
 
 
استاد داور:
دکتر منوچهر انصاری, دکتر عزت‌الله عباسیان
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

بررسی تجربی عوامل مؤثر بر نوآوری مدل کسب و کار در شرکت‌های استارت‌آپ

 
چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدل کسب و کار میباشد. روش تحقیق کمی و پیمایشی و از نوع کاربردی به حساب می‌آید. در این راستا، برای جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌شده است. همچنین پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش در نظر گرفته‌شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های استارت آپ هستند و مدیران ارشد این سازمان‌ها مخاطبین پرسشنامه قرارگرفته‌اند.
 
 
آدرس کوتاه :