مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/18 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مریم امین دوست

1399/06/18 از ساعت: 11:00 تا ساعت: 12:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مریم امین دوست


روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/06/18
از ساعت: 11:00
تا ساعت: 12:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو (آقای/خانم): مریم امین دوست
شماره دانشجویی: 430596023
 
استاد راهنما: دکتر مهناز حسین زاده
 
استاد مشاور: دکتر حنان عموزاد
 
استاد داور:
دکتر محمدرضا تقی‌زاده, دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا
 
کارشناس آموزش: خانم علیزاده
 

عنوان:

زمانبندی اعزام سرویس‌کاران با درنظر گرفتن تقاضا و زمان سفر تصادفی (شرکتهای خدماتی نمایندگی لوازم خانگی)

 
 
آدرس کوتاه :