مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/15 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 16:00 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: مریم اماموردی

1399/06/15 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 16:00 نوع دفاعیه دکتری- پروپوزال دانشجو: مریم اماموردی


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/06/15
از ساعت: 14:00
تا ساعت: 16:00
 
نوع دفاعیه: دکتری- پروپوزال
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو (آقای/خانم): مریم اماموردی
شماره دانشجویی: 431996002
 
استاد راهنما: دکتر فاطمه فهیم نیا
 
استاد مشاور:
دکتر محمد رضا وصفی, دکتر سپیده فهیمی فر
 
استاد داور:
دکتر نادر نقشینه, دکتر مهشید التماسی, دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی, دکتر فاطمه زندیان
 
کارشناس آموزش: خانم کریمی
 
عنوان:

بهبود تجربه کاربری در خواندن اشعار سعدی در فضای مجازی

 
چکیده:

رشد روزافزون منابع دیجیتالی و مشارکت شهروندان در پروژه‌های تحقیقاتی از جمله پروژه‌های علوم انسانی دیجیتال در سالهای اخیر همگام با تکنولوژی‌های جدید، باعث توجه بیشتر به کاربر شده است. توجه به نیاز و جذب مخاطب به متون ادبی و میراث کشورها در فضای دیجیتال و در نظر گرفتن مخاطب عام به جای خاص، باعث تغییر در نگرش فراهم‌کنندگان و نحوه تولید و ارائه این متون در سرتاسر جهان شده است که نه تنها شرایط یادگیری شرکت‌کنندگان را فراهم می‌کند بلکه حاکی از ارزش افزوده غنی‌سازی پیکره زبانی از طریق انواع مختلف حاشیه‌نویسی و با هدف اضافه‌کردن لایه‌های جدید حاشیه‌نویسی به ادبیات کلاسیک در فضای دیجیتال است که توسط کاربران تولید می‌شود. هدف پژوهش حاضر ارائه ابزارهای گسترده‌تری برای خوانندگان (غیر فارسی زبان) متون در فضای دیجیتال، تقویت درک خواندن آنها و در عین حال تقویت یادگیری زبان فارسی با معرفی کارهای فکری، مثل لینک‌زدن، برچسب‌زدن و ابهام‌زدایی است و شیوه جدیدی از حاشیه‌نویسی، حاشیه‌نویسی‌های صوتی را به پیکره حاشیه‌نویسی شعر سعدی شاعر فارسی اضافه می‌کند و فعالیت‌هایی برای بهبود تجربه کاربری تا حاشیه‌نویسی و درک مطلب خودشان را ارزیابی نمایند.

 رویکرد این پژوهش ترکیبی (کیفی – کمی) است. در مرحله اول که با رویکرد کیفی و به روش فرا ترکیب انجام میشود؛ با استفاده از مطالعات کیفی مرتبط، مولفه‌ها و ابعاد اصلی تجربه کاربری در خواندن آنلاین استخراج و در نهایت چارچوب مفهومی تعیین می‌شود. جهت اجرای مرحله دوم که با رویکرد کمی انجام خواهد شد؛  روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن به‌صورت پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه و مرحله‌ی پیگیری خواهد بود. جامعه‌ی آماری شامل کاربران غیر فارسی زبان که هیچ‌گونه آشنایی با زبان فارسی ندارند در سال 1399خواهد بود. جهت انجام پژوهش حاضر، از بین جامعه‌ی آماری تعداد 30 کاربر غیر فارسی زبان، با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس و هدفمند انتخاب و به‌صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم خواهند شد (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه). ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش  یک پرسشنامه جهت انجام کار عملی و یک پرسشنامه‌ی تجربه کاربری در خواندن آنلاین خواهد بود. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش از پشتیبانی حضوری مثل اضافه کردن یک آموزش تعاملی معرفی برنامه کاری و IPA به کاربران به منظور بهبود تجربه یادگیری و توسعه ساختار آموزشی دریافت خواهند نمود. در حالی که گروه گواه در طی فرآیند انجام پژوهش، از دریافت این مداخله بی‌بهره خواهد بود. پس از تمام آموزش، افراد هر دو گروه تحت انجام پس آزمون قرار خواهند گرفت. پس از چند هفته آزمون پیگیری نیز صورت خواهد گرفت. پس از جمع آوری داده‌ها، عمل تحلیل داده‌ها، به‌وسیله روش تحلیل آماری کواریانس با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام خواهد شد.

 

 

آدرس کوتاه :