مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/05 از ساعت: 17:00 تا ساعت: 19:00 دفاعیه دکتری- پروپوزال نام دانشجو: اکرم افسای

1399/06/05 از ساعت: 17:00 تا ساعت: 19:00 دفاعیه دکتری- پروپوزال نام دانشجو: اکرم افسای


عنوان دفاعیه و چکیده آن به درخواست دانشجو منتشر نشد

دفاعیه دکتری- پروپوزال

روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/06/05
از ساعت: 17:00
تا ساعت: 19:00
  
لینک محل برگزاری - اتاق شماره یک
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: اکرم
نام خانوادگی: افسای
شماره دانشجویی: 430196001
 
استاد راهنما: دکتر تحریری- آرش
  
استاد مشاور: دکتر مهرانی- ساسان
استاد مشاور: دکتر مهرانی- کاوه
  
استاد داور: دکتر ابراهیمی کردلر- علی
استاد داور: دکتر انصاری- منوچهر
استاد داور: دکتر محمدیان- ایوب
استاد داور: دکتر رضازاده- جواد

 

 

آدرس کوتاه :