مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/05 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 16:00 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: سعید شیدایی

1399/06/05 از ساعت: 14:00 تا ساعت: 16:00 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: سعید شیدایی


دفاعیه مقطع ارشد

  

عنوان:

توسعه مدل نگهداشت نیروی انسانی در سازمانهای رسانه‌ای (مورد مطالعه: کارکنان خبر سازمان صدا و سیما)

  
روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/06/05
از ساعت: 14:00
تا ساعت: 16:00
  
لینک محل برگزاری - اتاق شماره یک
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: سعید
نام خانوادگی: شیدایی
شماره دانشجویی: 430397130
  
استاد راهنما: دکتر شریفی- مهدی
  
استاد مشاور: دکتر جلیلوند- محمد رضا
  
استاد داور: دکتر استیری- مهرداد
استاد داور: دکتر نعمتی انارکی، داوود
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
چکیده:
 
اکثر پژوهش¬های صورت گرفته در حوزه نگهداشت نیروی انسانی به عوامل درون¬سازمانی¬ای که باعث می¬شود کارکنان در سازمان بمانند اشاره کرده¬اند اما کمتر پژوهش¬هایی به بررسی تاثیر روابط غیرکاری بر محیط کار پرداخته¬اند. این پژوهش با هدف توسعه مدلی برای نگهداشت نیروی انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای انجام گرفته است که به بررسی تاثیر عوامل غیرکاری و همچنین عوامل کاری بر قصد ترک خدمت کارکنان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کارکنان خبری سازمان صداوسیما بوده که در بازه زمانی پژوهش در آن سازمان مشغول به فعالیت بوده‌اند. این پژوهش از نظر فلسفی، اثبات‌گرا، از نظر رویکرد، قیاسی، از نظر استراتژی، نظرسنجی، از نظر گزینش روشی، کمی تک‌روشی است. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه‌ای استاندارد برگرفته از ادبیات پژوهش میباشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انجام گرفته است و به‌منظور تحلیل داده‌ها، از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده ‌شده است. مدل پیشنهادی پژوهش، بر اساس توسعه‌ای در مدل گونزالس  و همکاران (2018) ارائه شده است. نتایج آزمون فرضیات به این شرح است: پیوندهای خانوادگی بر درهم¬تنیدگی اجتماعی تأثیر معنادار و مستقیم دارد. درهم¬تنیدگی اجتماعی تاثیری معنادار و معکوس بر قصد ترک جامعه دارد. قصد ترک جامعه تاثیری معنادار و مستقیم بر قصد ترک خدمت دارد. درهم¬تنیدگی سازمانی تاثیری معنادار و معکوس بر ترک خدمت دارد. همچنین فرضیه مربوط به تأثیر پیوندهای دوستی بر درهم¬تنیدگی اجتماعی در بین کارکنان خبر سازمان صداوسیما تأیید نشد.
 
 
 
آدرس کوتاه :