مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/03 از ساعت: 10:30 تا ساعت: 12:30 دفاعیه دکتری- پروپوزال نام دانشجو: محمد مهدی فرجیان

1399/06/03 از ساعت: 10:30 تا ساعت: 12:30 دفاعیه دکتری- پروپوزال نام دانشجو: محمد مهدی فرجیان


دفاعیه دکتری- پروپوزال

عنوان:

مدل تنظیم‌گری شبکه‌های اجتماعی در حوزه سیاسی در ایران، مورد مطالعه: اینستاگرام

  
روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/06/03
از ساعت: 10:30
تا ساعت: 12:30
  
لینک محل برگزاری - اتاق شماره یک
  
نام دانشجو: محمد مهدی
نام خانوادگی: فرجیان
شماره دانشجویی: 430396015
  
استاد راهنما:
دکتر روشندل اربطانی- طاهر
  
استاد مشاور: دکتر عقیلی- سید وحید
  
استاد داور: دکتر خواجه‌ئیان- داتیس
استاد داور: دکتر لبافی پژوه- سمیه
استاد داور: دکتر انصاری- منوچهر
استاد داور: دکتر میناوند- محمد قلی
 
 
آدرس کوتاه :