مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/02 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 15:00 دفاعیه دکتری- پروپوزال نام دانشجو: حسین عسکری راد

1399/06/02 از ساعت: 13:00 تا ساعت: 15:00 دفاعیه دکتری- پروپوزال نام دانشجو: حسین عسکری راد


عنوان:

بررسی ساختار و ابعاد ریسک سیستمی در موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با رویکرد سیستم‌های پیچیده

  
روز دفاع: یکشنبه
تاریخ: 1399/06/02
از ساعت: 13:00
تا ساعت: 15:00
  
لینک محل برگزاری - اتاق شماره یک
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: حسین
نام خانوادگی: عسکری راد
شماره دانشجویی: 430893027
  
استاد راهنما: دکتر راعی- رضا
استاد راهنما: دکتر نمکی- علی
  
استاد مشاور:
دکتر حسینی اسفیدواجانی- سید علی
  
استاد داور: دکتر عیوضلو- رضا
استاد داور: دکتر عباسیان- عزت الله
استاد داور:
دکتر فدایی نژاد- محمد اسماعیل
استاد داور: دکتر جعفری- غلامرضا
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
از آنها در کشور میتواند بر سایر نهادهای مالی یا کل سیستم مالی و حتی بر متغیرهای کالن اقتصاد 
اثرگذار باشد و زمینه ساز ریسک سیستمی در سیستم مالی گردد. اگرچه مطالعاتی در جهت اندازه 
گیری این ریسک در سطح موسسات مالی کشور انجام شده است، در این پژوهش، ما به دنبال تجزیه 
ریسک سیستمی موسسات مالی به دو بعد ریسک دنباله و پیوند سیستمی موسسه مالی در شرایط 
بحرانی می باشیم. با استفاده از تئوری ارزش فرین، ما یک معیار ریسک سیستمی را برآورد می نماییم 
که ما را قادر می سازد آن معیار را به دو جز تقسیم کنیم که هر کدام منعکس کننده یک بعد)ریسک 
دنباله و پیوند سیستمی( می باشد. همچنین به دنبال بررسی اثر ساختار شبکه همبستگی بین سهام 
موسسات مالی، با استفاده از اطالعات بازده سهام موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران، به ایجاد شبکه مالی اقدام می نماییم.
 
 
آدرس کوتاه :