مشروح خبر یا مطلب:

1399/05/28 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 12:00 دفاعیه دکتری- پروپوزال نام دانشجو: حسین طالبی

1399/05/28 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 12:00 دفاعیه دکتری- پروپوزال نام دانشجو: حسین طالبی


دفاعیه دکتری- پروپوزال

عنوان:

عنوان رساله: ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه استوار برای مدیریت بار در ساختمان های هوشمند

  
روز دفاع: سه‌شنبه
تاریخ: 1399/05/28
از ساعت: 10:00
تا ساعت: 12:00
  
لینک محل برگزاری - اتاق شماره یک
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: حسین
نام خانوادگی: طالبی
شماره دانشجویی: 430596009
  
استاد راهنما: دکتر کاظمی- عالیه
  
استاد مشاور: دکتر شکوری گنجوی- حامد
استاد مشاور: دکتر کاکامن- سلین
  
استاد داور: دکتر مهرگان- محمدرضا
استاد داور: دکتر صفری- حسین
استاد داور:
دکتر رضوی حاجی آقا- سیدحسین
استاد داور: دکتر دهقان نیری- محمود
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
رشد مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از چالش ها و مسائل جدیدی است که راهکارهای مخصوص به خود را می طلبد. از جمله راهکارهایی که در چند دهه گذشته کشورهای توسعه یافته به آن پرداخته اند، مدیریت انرژی در سمت تقاضا است که سبب می شود با اعمال تشویق ها و محدودیت هایی در قیمت انرژی، مصرف کنندگان را به سمت مدیریت مصرف سوق دهند. مقایسه بین بخش¬های مختلف مصرف بر اساس آمارهای موجود نشان می دهد که ساختمان های مسکونی یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی به صورت عام و انرژی الکتریکی به صورت خاص در بین سایر بخش هاست.  بر اساس آمار و اطلاعات موجود سهم بخش مسکونی از مصرف انرژی الکتریکی حدود 28 درصد از کل مصرف انرژی است که ضرورت اجرای طرح های بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف را در بخش ساختمان های مسکونی مشخص می سازد. از جمله راهکارهایی که در بخش ساختمان¬ها جهت مدیریت مصرف می توان اعمال نمود به کارگیری از تکنولوژی هایی جدید و ایجاد ساختمان های هوشمند است. بر این اساس در این پژوهش تلاش می شود تا با بررسی مبانی نظری موجود در حوزه مدیریت سمت تقاضا و ساختمان های هوشمند، مدلی جدید ارائه شود تا سمت مصرف و تولید انرژی الکتریکی را به اهداف مورد نظر از جمله کاهش هزینه الکتریکی، بهبود ضریب بار و کاهش پیک بار با در نظر گرفتن راحتی مصرف کنندگان برساند. مدل پیشنهادی یک مدل ریاضی چندهدفه است و عدم اطمینان همراه با برخی از پارامترهای مدل نیز مورد توجه قرار می گیرد.
 
 
آدرس کوتاه :