مشروح خبر یا مطلب:

1399/05/27 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: رضا متقیان پور

1399/05/27 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: رضا متقیان پور


دفاعیه مقطع ارشد

عنوان:

سیاستهای تامین مالی و نگهداشت نقدینگی تحت شرایط گذرا و دایم جریانات نقد

  
روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/05/27
از ساعت: 15:00
تا ساعت: 16:30
  
لینک محل برگزاری - اتاق شماره یک
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: رضا
نام خانوادگی: متقیان پور 
شماره دانشجویی: 430897022
  
استاد راهنما: دکتر باجلان- سعید
  
  
استاد داور: دکتر فلاح پور- سعید
استاد داور: دکتر عیوضلو- رضا
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
هدف: ادبیات نظری مالی‌شرکتی بیان می‌کند که سیاست‌گذاری مالی شرکت‌ها در ارتباط با ماهیت شوک‌های جریانات نقد است؛ به طوری که شرکت‌ها در پاسخ به شوک‌های دائمی و گذرای جریانات نقد، سیاست‌های متفاوتی در پیش می‌گیرند. با این حال مطالعات تجربی معدودی برای بررسی صحت چنین مدل‌هایی انجام شده است. بر همین اساس هدف از این پژوهش پر کردن این فاصله با انجام یک مطالعه تجربی بر اساس ایجاب‌های مدلی است که با تفکیک شوک‌های جریانات نقد به اجزاء دائمی و کوتاه مدت، در صدد ارائه سیاست‌های بهینه تأمین مالی از طریق سهامداران و نگهداری وجه نقد بر می‌آید.
روش: ابتدا ادعای وجود جزئی دائمی در جریانات نقد شرکت‌ها آزمون می‌شود. سپس به وسیله یک فیلتر تغییر یافته متناسب با بستر فرایند تصادفی مدل نظری این پژوهش، جریانات نقد به دو جزء دائمی و گذرا تفکیک می‌شوند و خصایص آن‌ها برآورد می‌شود. در نهایت در بین دسته‌های نمونه فرضیات پژوهش بررسی می‌گردند.
یافته‌ها: شرکت‌هایی که بیشتر در معرض نوسانات جریان نقد هستند و یا نرخ رشد دائمی بالاتری دارند، وجه نقد بیشتری نگهداری می‌کنند و در هر نوبت افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران، مقدار بیشتری تأمین مالی انجام می‌دهند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت اغلب ایجاب‌های مدل نظری مورد بررسی قابل پذیرش هستند و تفکیک جریانات نقد به شوک‌های دائمی و کوتاه مدت شهود بسیار قوی برای تشریح سیاست‌های مالی‌شرکتی ارائه می‌کند
 
 
آدرس کوتاه :