مشروح خبر یا مطلب:

1399/05/25 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: نسرین بیاتی

1399/05/25 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:00 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: نسرین بیاتی


دفاعیه مقطع ارشد

  

عنوان:

بررسی تاثیر انگیزه های اجتماعی روی درگیری مشتری با برند و پیامدهای آن

  
روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/05/25
از ساعت: 09:00
تا ساعت: 10:30
  
لینک محل برگزاری - اتاق شماره یک
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: نسرین
نام خانوادگی: بیاتی
شماره دانشجویی: 430396048
  
استاد راهنما: دکتر کیماسی- مسعود
  
استاد مشاور: دکتر خانلری- امیر
  
استاد داور: دکتر حسنقلی پور- طهمورث
استاد داور: دکتر عربلوی مقدم- سعید
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
انگیزه های اجتماعی یک رویکرد موثر جهت دستیابی به مشتریان درگیر و به تبع آن وفادار هست که مدیران میتوانند در میان همه تلاش های بازاریابی که برای انها وجود دارد و بنوعی مستلزم صرف تایم و هزینه است بکار بگیرند.
بکارگیری این رویکرد مشتری محور میتواند دستیابی به اهداف یعنی مزیت رقابتی و سودآوری را برای آنها تسهیل نماید.
 
 
آدرس کوتاه :