مشروح خبر یا مطلب:

1399/05/20 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 18:00 دفاعیه دکتری- نهایی نام دانشجو: جواد میثاقی فاروجی

1399/05/20 از ساعت: 16:00 تا ساعت: 18:00 دفاعیه دکتری- نهایی نام دانشجو: جواد میثاقی فاروجی


دفاعیه دکتری- نهایی

عنوان:

طراحی مدل سیستم پویای ریسک‌های قراردادهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های بالادستی نفت و گاز ایران با رویکرد تفسل به منظور تخصیص بهینه ریسک‌ها

  
روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/05/20
از ساعت: 16:00
تا ساعت: 18:00
لینک محل برگزاری-۲
vclas9.ut.ac.ir/management2
  
نام دانشجو: جواد
نام خانوادگی: میثاقی فاروجی
شماره دانشجویی: 430891083
  
استاد راهنمای اول: دکتر تهرانی- رضا
استاد راهنمای دوم:
دکتر ابراهیمی- سید نصرالله
استاد مشاور اول: دکتر فلاح پور- سعید
استاد داور داخلی اول:
دکتر باجلان- سعید
استاد داور داخلی دوم:
دکتر عیوضلو- رضا
استاد داور خارجی اول:
دکتر صبحیه، محمد حسین
استاد داور خارجی دوم:
دکتر پرچمی جلال، مجید
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:

روند کاهشی وابستگی بازار جهانی نفت و گاز به تولید ایران، تحریم صنعت نفت و گاز ایران را آسان تر کرده است. برون‌رفت از این چالش نیازمند نگهداشت توان فعلی تولید و افزایش ظرفیت بالقوه تولید است. توسعه بخش بالادستی صنایع نفت و گاز ایران نیاز به دانش فنی و منابع مالی زیادی دارد؛ برای این منظور بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهای خدماتی- بیع متقابل، به‌منظور توسعه بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به کار گرفته‌شده است. آخرین تحول این حوزه، معرفی الگوی قراردادی است. این قراردادها در معرض ریسکهای فراوانی اند، برای درک جامع آن در بخش ابتدایی این پژوهش از رویکرد تئوری داده بنیاد سیستماتیک[2] با خطوط راهنمای تفسل استفاده شده­است. یافته­های این بخش بیان­گر این است که دو دسته عوامل «تحولات سیاسی بین المللی» و «تحولات اقتصادی» شرایط علّی 44 ریسک اند که در خوشه ریسک‌های فنی و فناورانه، اقتصادی، مالی مالیه‌ای و بازرگانی، محیطی، قراردادی و حقوقی دسته بندی شده اند. راهبردهای «امنیت سرمایه­گذاری»، «تسهیل سرمایه­گذاری» و «ترغیب سرمایه­گذاری» منجر به دسته پیامدهای «نقش تأثیرگذار در بازار جهانی نفت­و­ گاز» و «حضور موثر در بازار جهانی سرمایه گذاری» می­شوند. شرایط زمینه­ای اثرگذار بر راهبردها؛ «سازوکار تصمیم گیری» و «ماهیت سرمایه­گذاری پروژه­های بالادستی» اند و دسته عوامل «حکمرانی و حاکمیتی» و «توان خدمات مهندسی و قابلیت­های داخلی» بعنوان شرایط مداخله­ای شناسایی شدند.

سپس با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای، میزان اثرگذاری هر ریسک بر معیارهای افزایش زمان، هزینه و کیفیت پروژه بررسی شد که خروجی اولویت ها خوشه ریسک‌های فنی و فناورانه، محیطی، حقوقی، قراردادی، اقتصادی و مالی، مالیه‌ای و بازرگانی  می‌باشند. در گام پایانی پژوهش پس از اینکه مدل سیستم پویای هر خوشه ریسک تهیه و آزمون گردید با تجمیع مدل‌های شش‌گانه، مدل سیستم پویای ریسک‌ها تهیه شد و در نهایت پس از اعتبارسنجی، خروجی شبیه‌سازی استخراج گردید. نتایج حاصل از شبیه‌سازی مبین این است که در دوره پژوهش منتهی به خرداد 1398، ریسک‌های شناسایی شده منجربه افزایش هزینه و زمان اجرای پروژه می‌شود. درک ساختارهای به‌وجود آورنده ریسک کمک شایانی در فاز مذاکرات و طراحی قراردادها و تخصیص بهینه ریسک می‌نماید.

واژگان کلیدی: تئوری داده بنیاد، تفسل، سیستم‌های پویا، ریسک، سرمایه‌گذاری، قراردادهای بالادستی نفت وگاز

 

 

آدرس کوتاه :