مشروح خبر یا مطلب:

1399/05/15 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: محمدرضا قاسمی فرد

1399/05/15 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 دفاعیه مقطع ارشد نام دانشجو: محمدرضا قاسمی فرد


دفاعیه مقطع ارشد

عنوان:

اثربخشی راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی با تاکید بر ....

  
روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/05/15
از ساعت: 10:00
تا ساعت: 11:30
لینک محل برگزاری -۱
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: محمدرضا
نام خانوادگی: قاسمی فرد
شماره دانشجویی: 430196014
  
استاد راهنمای اول: دکتر مشایخی- بیتا
استاد مشاور اول: دکتر تحریری- آرش
استاد داور داخلی اول:
دکتر مهرانی- ساسان
استاد داور داخلی دوم:
دکتر حجازی- رضوان
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی با تاکید برنقش تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی و تمرکز مالکیت است. حق الزحمه حسابرسی به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده شده و همچنین از معیار ترکیبی هشت گانه جهت ارزیابی میزان اثربخشی راهبری شرکتی استفاده گردیده است. تعداد 943 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 9913 الی 9913 مورد بررسی قرار گرفته اند و داده های مزبور با استفاده از نرم افزار Eviewsتجزیه و تحلیل شده اند. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون OLS انجام شده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین تمرکز مالکیت و کیفیت حسابرسی رابطه ای وجود ندارد. همچنین مالکیت خانوادگی باعث تشدید رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی گردیده ، اما تمرکز مالکیت باعث کاهش رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی می گردد.
 
 
آدرس کوتاه :