مشروح خبر یا مطلب:

1399/05/13 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:30 دفاعیه دکتری- نهایی نام دانشجو: محمد تیو

1399/05/13 از ساعت: 08:30 تا ساعت: 10:30 دفاعیه دکتری- نهایی نام دانشجو: محمد تیو


دفاعیه دکتری- نهایی

عنوان:

جایگاه اخلاق توسعه در برنامه های توسعه ای ایران بر پایه رویکرد قابلیت انسانی- توسعه ی انسان محور (با تمرکز بر برنامه چهارم عمرانی قبل از انقلاب و برنامه های دوم و چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

روز دفاع: دوشنبه
تاریخ: 1399/05/13
از ساعت: 08:30
تا ساعت: 10:30
لینک محل برگزاری -۱
vclas9.ut.ac.ir/management
  
نام دانشجو: محمد
نام خانوادگی: تیو
شماره دانشجویی: 430292107
  
استاد راهنمای اول: دکتر محمودی- وحید
استاد مشاور اول: دکتر امیری- مجتبی
استاد داور داخلی اول:
دکتر عباسیان- عزت الله
استاد داور داخلی دوم:
دکتر مانیان- امیر
استاد داور خارجی اول:
دکتر نیری- شهرزاد
استاد داور خارجی دوم:
دکتر منوچهری- عباس
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:
نظریه ها و خط مشی های توسعه-محور همواره دارای اجزای ارزشی و اخلاقی هستند. همین امر باعث گردیده تا اخلاقیات به امری اجتناب ناپذیر در حوزه ی خط مشی گذاری توسعه تبدیل شود. اخلاقیات توسعه بعنوان یک رشته ی نوظهور و به سرعت در حال گسترش در مطالعات توسعه ای و علوم اجتماعی، این پتانسیل را دارد که مانع از آن شود که اقداماتی که تحت لوای توسعه انجام می شوند، خود به ضد توسعه تبدیل شوند. تأثیرگذارترین دیدمان در اخلاق توسعه، رویکرد قابلیت انسانی است که تمرکز آن بر لزوم نگرش به انسان ها به عنوان هدف و نه به عنوان وسیله برای تحقق اهداف دیگر می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد بمنظور اخلاق-محور نمودن برنامه های توسعه ای ایران، به چگونگی کاربست رویکرد قابلیت در این برنامه ها بپردازد. 
در مرحله اول پژوهش با استفاده از مطالعات آرشیوی و پیمایش خبرگان (که با تکنیک دلفی انجام گرفته) فهرستی از مؤلفه های انسانی برای بافت ایران که بایستی در برنامه های توسعه ای کشور لحاظ شوند احصاء شده است. این فهرست شامل این موارد است: عزت نفس، مشارکت سیاسی، شفافیت مالی و اداری بمنظور مبارزه با فساد اقتصادی، پاسخگویی مسئولین به مردم، امنیت روانی، عدالت اجتماعی، غذا، اشتغال، سواد خواندن و نوشتن، دسترسی به امکانات پزشکی، آب پاکیزه، سرمایه اجتماعی، امنیت در سنین پیری (بیمه های اجتماعی / دولت)، امنیت قضایی (دسترسی سریع و آسان به نهادهای قضایی)، آزادی مطبوعات، عاملیت فردی، مسکن، حفاظت از منابع طبیعی (جنگل ها و آب ها)، سیستم فاضلاب بهداشتی، آزادی بیان، عاملیت نهادهای مدنی، پوشش بیمه درمانی برای همگان، روابط خانوادگی مناسب، عدالت زیستی، عدالت سرزمینی، ایمنی از بلایای طبیعی، الزامات نهادی توسعه محور، کاهش شکاف جنسیتی، کثرت گرایی قومیتی، فرهنگی و مذهبی. در مرحله دوم با به کارگیری روش تحلیل محتوا به تحلیل 3 عدد از برنامه های توسعه ای ایران شامل برنامه چهارم عمرانی و برنامه های دوم و چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با توجه به فهرست مؤلفه های بدست آمده پرداخته شده است تا بررسی گردد تا چه میزان برنامه های مزبور مؤلفه های حاصل شده را تحت پوشش قرار داده اند. نتایج این مرحله نشان می دهد که برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به دو برنامه دیگر به میزان زیادی مبتنی بر مؤلفه های توسعه انسانی و اخلاق- محورتر می باشد.
 
 
آدرس کوتاه :