مشروح خبر یا مطلب:

1399/05/11 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 17:00 دفاعیه دکتری- نهایی نام دانشجو: فرید تندنویس

1399/05/11 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 17:00 دفاعیه دکتری- نهایی نام دانشجو: فرید تندنویس


دفاعیه دکتری- نهایی

عنوان:

طراحی مدل پایدار به‌منظور تشکیل سبد اوراق بهادار مبتنی‌بر‌شاخص و سبد شاخصی ارتقاءیافته با استفاده از خوشه‌بندی براساس معیارهای شباهت پویا و مبتنی‌بر کاپولا

  
روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/05/11
از ساعت: 15:00
تا ساعت: 17:00
لینک محل برگزاری-۲
vclas9.ut.ac.ir/management2
  
نام دانشجو: فرید
نام خانوادگی: تندنویس
شماره دانشجویی: 430893014
  
استاد راهنمای اول: دکتر محمدی- شاپور
استاد مشاور اول: دکتر راعی- رضا
استاد مشاور دوم: دکتر مهرآرا- محسن
استاد داور داخلی اول:
دکتر کاظمی- عالیه
استاد داور داخلی دوم:
دکتر فلاح پور- سعید
استاد داور خارجی اول:
دکتر روحانی- سعید
استاد داور خارجی دوم:
دکتر عبده تبریزی- حسین
 
چکیده پایان‌نامه/رساله:

استراتژی‌های مدیریت سرمایه‌گذاری را می‌توان به‌صورت یک طیف گسترده مورد مطالعه قرارداد. مدیریت غیرفعال سبد سرمایه‌گذاری در یک سو؛ و مدیریت فعال، در سوی دیگر این طیف قرارگرفته‌اند. ردیابی شاخص به‌عنوان یک رویکرد منفعلانه در مدیریت سرمایه‌گذاری، چند ایده‌ی اصلی را نسبت‌به رویکرد فعال دنبال می¬کند. سبد شاخصی، از طریق سرمایه¬گذاری براساس یک استراتژی معین، هزینه¬های معاملاتی را حداقل می¬کند و در عین حال از نتایج ناسازگار پیش¬بینی با آنچه که در عمل اتفاق می¬افتد، اجتناب نموده و همچنین، سرمایه‌گذار را تنها متاثر از ریسک بازار خواهد نمود.

این پژوهش در نخستین گام به‌دنبال تشکیل سبد سهام مبتنی‌بر شاخص با‌استفاده از تکنیک خوشه‌بندی سری‌های زمانی است. خوشه‌بندی سری‌های زمانی در پژوهش حاضر، با استفاده از یک مدل بهینه‌سازی صفر و یک انجام می‌شود. این مدل، سهم‌ها را براساس شباهت میان سری زمانی بازدهی، به خوشه‌هایی با بیشترین شباهت تقسیم نموده و از هر خوشه یک نماینده را برای حضور در سبد سرمایه‌گذاری مبنتی بر شاخص انتخاب می‌کند. معیارهای متنوعی برای درنظرگرفتن شباهت میان‌ سری‌های زمانی در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته‌اند که شامل ضرایب همبستگی پیرسون، کندال و اسپیرمن، ضرایب همبستگی مبتنی‌بر کاپولا و رویکردهای فاصله‌ی پویا، شامل DTW و EDR می‌باشند. به‌منظور در‌نظرگرفتن عدم‌قطعیت پارامترهای مدل (معیار اندازه‌گیری شباهت) از رویکرد بهینه‌سازی پایدار که مهم‌ترین ویژگی‌ آن، عدم نیاز به تخمین توزیع احتمال پارامترهای مدل و درنظرگرفتن یک مجموعه‌ی عدم‌قطعیت برای آن‌ها است، استفاده شده‌است. در ادامه، از سبدهای موفق ایجادشده در این مرحله، به‌عنوان سبد مبنا در تشکیل سبد شاخصی ارتقاءیافته استفاده می‌شود. ماتریس واریانس – کواریانس میان بازده‌ی مازاد دارایی‌ها که یکی از مهم‌ترین پارامترهای ورودی مدل است، به دو صورت تاریخی و پایدار، تخمین زده‌ می‌شود.

مراحل فوق، بر روی شاخص 50 شرکت فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران در تمام فصول بازه‌ی‌ زمانی بهار 1394 تا پایان زمستان 1398 اجرا شده‌است و نتایج آن به‌شرح زیر قابل‌ارائه است. در سطح اطمینان 95 درصد، دو سبد سرمایه‌گذاری شاخصی مبتنی‌بر ضرایب همبستگی پیرسون و کاپولای گوسی موفق به ردیابی شاخص با نسبت بازار برابر با یک شده‌اند. خطای ردیابی سبد مبتنی‌بر کاپولای گامبل، نسبت‌به دیگر سبدها پایین‌تر است. همچنین استفاده از بهینه‌سازی پایدار در تشکیل سبد سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر شاخص به‌منظور در نظرگرفتن عدم‌قطعیت پارامترهای مدل مذکور، باعث کاهش معنی‌دار خطای ردیابیخواهد شد. استفاده از تخمین پایدار ماتریس واریانس-کواریانس منجر به بهبود عملکرد سبد شاخصی ارتقاءیافته براساس نسبت اطلاعاتی نگردیده است. استفاده از سبد ایجاد شده با رویکرد بهینه‌سازی پایدار به‌عنوان سبد مبنا، نتوانسته‌ است بهبود معناداری در نسبت اطلاعاتی سبد شاخصی‌ ارتقا‌ءیافته ایجاد نماید.

 

 

آدرس کوتاه :