مشروح خبر یا مطلب:

1- مقطع کارشناسی

1- مقطع کارشناسی


نکات مهم:

1- لازم است دانشجو آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های جامع آموزشی دوره‌های تحصیلی دانشگاه تهران، به‌ویژه آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تخصصی دانشگاه تهران را به دقت مطالعه و بر طبق آن عمل نماید.
 
2-  ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود (طبق ماده 17 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی) 
 
3- مدت تحصیل در دوره کارشناسی چهار سال (هشت نیمسال) است. (ماده 6 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی)
 
4- دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی ثبت نام و حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی اخذ نماید. اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال حداقل 17 باشد، می تواند در نیمسال بعدی حداکثر 24 واحد درسی اخذ کند. (ماده 7 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی)
 
5- حضور دانشجو در تمام جلسات درس و آزمون پایانی الزامی است. غیبت بیش از 3 جلسه یا غیبت در آزمون پایانی به منزله نمره صفر است. (ماده 13 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی)
 
6- حداقل نمره قبولی در هر درس 10 و حداقل معدل قبولی 12 است. (ماده 14 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی)
 
 
آدرس کوتاه :