مشروح خبر یا مطلب:

(کارشناسی)- دانشجویان ورودی 94 و 95 که کارگاه مهارتهای زندگی 1و2 را نگذراندن

(کارشناسی)- دانشجویان ورودی 94 و 95 که کارگاه مهارتهای زندگی 1و2 را نگذراندن


  *قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی *

دانشجویان ورودیهای 94و95 که کارگاه مهارتهای زندگی 1و2 را نگذرانده‌اند دراسرع وقت به کارشناس مربوطه  مراجعه نمایند ودرصورت عدم مراجعه هرگونه مشکل فارغ التحصیلی به عهد دانشجو می باشد .

*اداره آموزش مقطع کارشناسی*                                                                                   

آدرس کوتاه :