مشروح خبر یا مطلب:

(تمدید زمان ارزشیابی اساتید) کلیه مقاطع آموزشی- لزوم ارزشیابی اساتید و درسهای ترم اول سال 1397

(تمدید زمان ارزشیابی اساتید) کلیه مقاطع آموزشی- لزوم ارزشیابی اساتید و درسهای ترم اول سال 1397


آدرس کوتاه :