مشروح خبر یا مطلب:

گزارش تحقیق

گزارش تحقیق


دانشجو بنا به صلاحدید اساتید راهنمای رساله، گزارش پیشرفت در طی انجام امور رساله را به ایشان ارائه و در کاربرگ شماره ۸ ثبت نماید. 

کاربرگ تاییده شده توسط استاد راهنما، در جلسه دفاع نهایی به نماینده تحصیلات تکمیلی تحویل شود.

لینک دانلود: کاربرگ شماره 8- گزارش پیشرفت رساله دکتری Word

لینک دانلود: کاربرگ شماره 8- گزارش پیشرفت رساله دکتری PDF

آدرس کوتاه :