مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

کارگاه مقاله نویسی (با اعطای مدرک از کتابخانه دانشکده مدیریت)