مشروح خبر یا مطلب:

کاربرگ شماره ۸- گزارش پیشرفت رساله دکتری

کاربرگ شماره ۸- گزارش پیشرفت رساله دکتری


دانشجو بنا به صلاحدید اساتید راهنمای رساله، گزارش پیشرفت در طی انجام امور رساله را به ایشان ارائه و در کاربرگ شماره ۸ ثبت نماید. کاربرگ پیش از دفاع نهایی به تایید اساتید راهنما رسیده و به کارشناس مربوطه تحویل شود.

لینک دانلود: کاربرگ شماره 8- گزارش پیشرفت رساله دکتری Word

لینک دانلود: کاربرگ شماره 8- گزارش پیشرفت رساله دکتری PDF

آدرس کوتاه :