مشروح خبر: مشروح خبر:

نوروزی- علیرضا

{name=name, data=علیرضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  نوروزی
 نام:  علیرضا
 سمت:  رئیس انتشارات دانشکده
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117669
 ایمیل:  noruzi@ut.ac.ir
 اتاق:  انتشارات- ساختمان جنوبی- ضلع غربی (چپ) نیم طبقه پایین

لینک دسترسی به رزومه استاد