مشروح خبر یا مطلب:

مهم- اطلاعات ضروری در خصوص هفته دفاع از پایان‌نامه و رساله (هفته آخر شهریور)

مهم- اطلاعات ضروری در خصوص هفته دفاع از پایان‌نامه و رساله (هفته آخر شهریور)


در خصوص دفاعیه‌هایی که در هفته آخر شهریور انجام می‌شود تذکرهای ضروری طی این خبر داده می‌شود

لازم است دانشجویان گرامی که در این هفته دفاع دارند، مرتبا به این خبر مراجعه نمایند و نکات اعلام شده را رعایت کنند.

۱- دفاع پایان نامه در هفته دفاع مشروط به تکمیل فرم شماره 3 و تایید اساتید به ویژه اساتید داور و تحویل به کارشناس است.

ساعت 18 روز شنبه 23 شهریور تغییرات نهایی در برنامه هفته دفاع از طریق سایت دانشکده اعلام می شود.

هرگونه تداخل برنامه با دفاعیه رساله های دکتری را به کارشناس رشته اطلاع دهید.

 

2- برنامه دفاعیه‌ها به ترتیب روز برگزاری

آدرس کوتاه :