مشروح خبر یا مطلب:

مهرانی- کاوه

مهرانی- کاوه


{name=name, data=کاوه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  مهرانی
 نام:  کاوه
 سمت:  مدیر گروه حسابداری و حسابرسی
 تحصیلات:  دکترا- دانشیار
 تلفن:  61117623
 ایمیل:  kmehrani@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- اتاق 526
آدرس کوتاه :